Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 888 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Wprowadzanie ścieków do kanalizacji.

wtorek, 05 grudnia 2006 16:46
Skocz do komentarzy

 

    Zapisz się na Bezpłatny E-letter 

O czym powinieneś pamiętać, wprowadzając ścieki do kanalizacji?

 

Odprowadzanie ścieków do kanalizacji oraz pobór wody z wodociągów regulują przede wszystkim umowy, które określają warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zawierane z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi.

 

Pamiętaj, że w szczególnych przypadkach wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Dzieje się tak, gdy odprowadzane ścieki zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego [1], np. rtęć, chloroform, kadm, EDC, TRI.

 

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach przemysłowych, które wprowadzasz do urządzeń kanalizacyjnych, znajdziesz w załącznikach obowiązującego od 16 sierpnia rozporządzenia [2].

 

Jako wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych sam określasz wartości tych wskaźników przez przeprowadzenie analizy próbek pobranych ręcznie lub automatycznie. Próbkę, średnią dobową, proporcjonalną do przepływu stanowi mieszanina próbek pobranych w odstępach co najwyżej dwugodzinnych.

 • Załącznik nr 1 do rozporządzenia [2] zawiera wykaz dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, z określonych rodzajów produkcji. Pobór próbek ścieków oraz pomiary stężeń określonych substancji wykonujesz jako wprowadzający ścieki przemysłowe nie rzadziej niż raz na kwartał, w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków.
 • Załącznik nr 2 do rozporządzenia [2] zawiera wykaz dopuszczalnych wartości dla pozostałych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. Pobór próbek oraz pomiary stężeń określonych substancji wykonujesz jako wprowadzający ścieki przemysłowe nie rzadziej niż dwa razy w roku, w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków. W przypadku odczynu i temperatury wartości odnoszą się do próbek jednorazowych pobranych losowo.

Wprowadzając ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych, powinieneś zapewnić:

 • ograniczenie lub eliminację substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
 • odprowadzanie ścieków równomiernie, z dostosowaniem do przepustowości kanałów i dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ścieków,
 • ograniczenie tych zanieczyszczeń, które niekorzystnie wpływają na pracę oczyszczalni ścieków.

Aby określić ilość i czasowy rozkład dopływu ścieków przemysłowych oraz rodzaju ich zanieczyszczenia, jesteś zobligowany do udostępniania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu niezbędnych danych o rodzaju i wielkości produkcji, stosowanych procesach technologicznych oraz o gospodarce ściekowej w zakładzie. Nie regulują tego żadne przepisy, ale zwykle będziesz o to poproszony raz, a potem - kiedy wprowadzisz jakieś zasadnicze zmiany w technologii, które mają wpływ na gospodarkę ściekową.

   wykorzystaj ISO 9000 w walce z konkurencją 

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne prowadzą również własną kontrolę ścieków przemysłowych wprowadzanych do ich urządzeń kanalizacyjnych.
Zostaniesz zawiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Pobór próbek kontrolnych odbywa się w obecności upoważnionego przedstawiciela zakładu, z którego odprowadzane są ścieki.


Zakres wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości oraz maksymalną wartość strumienia objętości ścieków przemysłowych, w zależności od specyfiki tych ścieków, ustala przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przy uwzględnieniu warunków pozwoleń wodnoprawnych.


Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa również:

 • częstotliwość poboru próbek kontrolnych,
 • miejsce,
 • sposób ich poboru.

Nie wolno Ci rozcieńczać wodą ścieków przemysłowych w celu uzyskania dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu!

W przypadku wystąpienia awarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych powiadamiasz przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Stosuje się wówczas przepisy o ochronie środowiska [3].


Masz obowiązek - pod karą grzywny - niezwłocznego zawiadomienia o fakcie wystąpienia awarii osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej albo Policji bądź wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.


W celu prowadzenia akcji na rzecz ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska przed skutkami awarii może zostać wprowadzony obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych. W razie wystąpienia awarii wojewoda, poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, podejmie działania i stosuje środki niezbędne do usunięcia awarii i jej skutków, określając w szczególności związane z tym obowiązki organów administracji i podmiotów korzystających ze środowiska.

O podjętych działaniach wojewoda informuje marszałka województwa.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może w drodze decyzji, której nadaje się rygor natychmiastowej:

 • zarządzić przeprowadzenie właściwych badań dotyczących przyczyn, przebiegu i skutków awarii,
 • wydać zakazy lub ograniczenia w korzystaniu ze środowiska.

Jeżeli charakter awarii uzasadnia konieczność podjęcia szybkich działań, a w szczególności gdy ich zaniechanie mogłoby spowodować zwiększenie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo bezpośrednie zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach, decyzja może być ogłoszona ustnie, a informacja o tym zaprotokołowana.

W terminie 7 dni od ogłoszenia decyzji możesz złożyć wniosek o chęci otrzymania tej decyzji na piśmie i gdy jest to możliwe, decyzja ta jest niezwłocznie doręczana.

Kto nie dostosuje się do zaleceń wydanej decyzji i nie wykonuje nałożonych decyzją obowiązków, podlega karze:

 • aresztu, 
 • ograniczenia wolności lub
 • grzywny.

Przydatne akty prawne:

1. Ustawa z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 964).
3. Ustawa z 27.kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

 

oceń
0
2


Komentarze do wpisu

Skocz do dodawania komentarzy
 • dodano: 16 października 2017 16:51

  Twój blog jest ciekawy

  autor Ernesta

  blog: http://magda-piotr-co-dalej-z-ta-miloscia.blog.onet.pl/miejsca-i-wazne-daty/wazne-daty/

 • dodano: 02 listopada 2016 11:29

  Najlepszym rozwiązaniem są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zresztą to jeden z elementów, dzięki któremu możemy być uniezależnieni od zewnętrznych instalacji.

  autor Mirror

  blog: kraktrans.pl

 • dodano: 23 marca 2016 15:57

  Rozwój pracowników na zasadzie szkoleń ISO bądź innych poprawia kontycję firmy. Komentowanie to moje hobby :)

  autor Dolores45

  blog: http://www.tuv-austria.com.pl/szkolenie-audytor-wewnetrzny-iso-9001/

 • dodano: 05 grudnia 2014 15:07

  Ciekawy blog!

  autor Beniamin

  blog: http://tinyurl.com/pqnnm3c

 • dodano: 14 stycznia 2013 15:33

  Fajne porady. Na pewno przydadzą się. Pozdrawiam serdecznie.

  autor Tempo

  blog: http://www.zbiornikitempo.pl/

 • dodano: 28 grudnia 2011 12:22

  Jak oblicza się wielkości zrzutów maksymalnych godzinowych, średnoodobowych oraz maks rocznych (w m3)dla potrzeb operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do rowu.....

  autor sarlin

  blog: operat

 • dodano: 23 marca 2010 9:35

  jak należy interpretować treść rozporządzenia :
  Wykazać że wyniki będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych ścieków - chodzi tutaj o uproszczony sposób pobierania próbek ścieków.

  autor jureczek

  blog: Uproszczony sposób pobierania próbek

 • dodano: 04 września 2009 9:22

  Witam wszystkich blogowiczów ;)
  Zwracam się z wielką prośbą o wyjaśnienie poniżeszego tematu.
  Jesteśmy zakładem produkującym jednostkowe opakowania (kartoniki). Posiadamy umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej na dostarczanie do zakładu wody i odbiór ścieków. Jesteśmy zobowiązani do monitorowania zanieczyszczeń tj. pH, zawiesiny ogólne, BZT 5, ChZT, OWO, Cynk, Chlorki, Siarczany, Chrom ogólny, Miedź, Nikiel, Ołów, Kadm, Fenole lotne, Węglowodory ropopochodne, Substancje ekstrahujące się eterem naftowym. Zarówno ścieki bytowo-przemysłowe jak i opadowo-roztopowe są odprowadzane do kanalizacji miejskiej a następnie do miejskiej oczyszczalni ścieków. Czy wobec powyższego powinniśmy wystąpić o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o które zakład nigdy nie występował i nie posiada?
  Dzięki za wszelkie odpowiedzi. Pozdrawiam!

  autor Paweł

 • dodano: 03 września 2009 13:42

  Witam wszystkich.
  Proszę o podpowiedź czy pozwolenie wodno prawne jest wymagane gdy mam umowę z PGKiW na dostarczanie ścieków?
  W badaniach jakie wykonuję na polecenie PGKiW pojawiają sięznikome ilości kadmu, ołowiu, niklu,chromu, miedzi. Z góry dzięki za podpowiedzi.

  autor Slawek

 • dodano: 24 lutego 2009 12:11

  Jakie normy/wielkości ilości ścieków deszczowych i roztopowych i ewentualnie wód z mycia powierzchni należy przyjmować do bilansu dla parkingów podziemnych?

  autor pracownia-geogeo

  blog: Garlicki

 • dodano: 26 maja 2008 9:47

  Witam,

  potrzebuję dokładniejszych informacji dotyczących przeprowadzania kontroli odprowadzania ścieków w przedsiębiorstwie. Czy są jakies intrukcje dla kontrolerów, takie ogólnodostępne?

  byłbym bardzo wdzięczny za odp. na atomojmail@o2.pl

  pozdrawiam,

  Paweł K., student OŚ

  autor Paweł

 • dodano: 18 kwietnia 2008 14:14

  Mam pytanie odnoście opłat za wprowadzanie ścieków z kanalizacji deszczowej do rowu - czy opłatę ponosi właściciel kanalizacji czy własciciel gruntu do którego sa te ścieki odprowadzane?

  autor gusia

 • dodano: 06 listopada 2007 15:10

  proszę o informację czy ścieki z kojców dla psów można zakwalifikować jako ścieki bytowe bądź komunalne? - przy wprowadzani do kanalizacji miejskiej?

  autor Renata

  blog: Renata

 • dodano: 29 sierpnia 2007 10:59

  mam pytanie dotyczące bazy parkingowej dla samochodów transportujących paliwa. Czy takie miejsce musi być utwardzone? czy konieczne jest zastosowanie instalacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe? jakie przepisy mają tu zastosowanie? dodam, że inspektor WIOS poinformował mnie o orzeczeniu NSA dotyczącym separatorów (dokładnie o tym, że nie można nikogo zmusić do wybudowania separatora) ale nie mogę go znaleźć w internetowej bazie orzeczeń NSA.

  autor marta

 • dodano: 25 kwietnia 2007 7:41

  Te Wasze szkolenia są tak drogie, że mnie nigdy nie dadzą zgody, abym wzieła w nich udział, a szkoda bo nie mam wykształcenia z tego kierunku i jest mi ciężko.

  autor Maria20

 • dodano: 12 grudnia 2006 21:21

  Ochrona Środowiska [wysypiska komunalne, selekcja odpadów z wykorzystaniem wszystkich frakcji] - realizowana w kraju przez urzędników stopnia: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego nie będzie nabierze prawidłowego rytmu jak również będzie przyczyna płacenia kar za nie wywiązanie się umów przedakcesyjnych.

  Mała świadomość odpowiedzialnych osób za odpady komunalne stałe [ prowadzące składowiska komunalne], lekceważenie art.56 ustawy odpadowej [ przed złożeniem odpadów winny być poddane selekcji jak również wykorzystywanie w gospodarce odpadami najnowszych dostępnych technologii] jest przyczyna nie wywiązania z Krajowego, Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnych Planów Gospodarki Odpadami.

  Wielokrotnie informowałem byłych jak i obecnych: Wojewodów, Marszałków, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów gmin o istnieniu technologii selekcji strumienia mieszanych odpadów komunalnych z wykorzystaniem wszystkich frakcji odpadowych a poddane technologii uszlachetnienia nabierają wartość handlową co najmniej 200 zł/Mg.

  Selektornia odpadów komunalnych stałych zwraca się do 2 lat a równocześnie zrzut 3 Mg odpadów to jeno miejsce pracy.
  Koszt selektorni to kwota od 300 tysięcy do 2 milionów zł [uzależnione to jest od uzbrojenia terenu składowiska.
  Informacje na temat technologii BAT [selekcja i rekultywacja odpadów komunalnych stałych] można zależ na stronie http://rekultywacja.ovh.org/ - ewentualne pytania kierować na ; odpady@wp.pl

  Oczyszczalnie ścieków [ odpadów komunalnych płynnych] wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych – działania w symbiozie bakterii tlenowych i beztlenowych dające obniżenie kosztów do 30%.

  Gospodarka odpadami nie wymaga dużych nakładów finansowych [ nie potrzeba budowy segregatorni na odpady za 17 mionów], należy do nowych technologii wdrożyć inteligentna organizacja pracy na składowiskach i oczyszczalniach.

  Istnieje konieczność wdrożenia nowych technologii również na Uczelniach, wielokrotnie spotkałem się faktem niskiej wiedzy teoretycznej i praktycznej u absolwentów Inżynierii Ochrony Środowiska.

  Życzę miłego dnia
  Tadeusz Garlickiz poważaniem Tadeusz Garlicki

  autor Tadeusz

  blog: Garlicki

Zapamiętaj Nick

Zapamiętaj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

piątek, 20 października 2017

Licznik odwiedzin:  474 636  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

O moim bloogu

ochrona środowiska, przyroda, ekologia, wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, odpady

Oceń Bloga!


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 474636
Wpisy
 • komentarze: 1007

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Pytamy.pl

Ogłoszenia